ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪRA


  • Padės sutvarkyti elektros ūkio techninę dokumentaciją.
  • Atliks elektros įrenginių nuoseklią apžiūrą.
  • Pašalins gedimus.
  • Atliks įvairiausius remonto darbus.
  • Atstovaus įmonę su elektrosaugos reikalavimų vykdyma kontroliuojančiomis institucijomis.
  • Atliks elektros įrenginių varžų matavimus.
  • Atliks saugos priemonių bandymus.
  • Bus pateikti pasiūlymai apsaugos nuo elektros būklei gerinti .
  • Pildys reikiamus žurnalus.

Pagal elektros įrenginių eksplotavimo taisykles, patvirtintas Respublikos ūkio ministro 2010-03-30, įsakymu Nr.1-100, kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektro įrenginių leitinaa naudoti galia, esant trifaziui įvadui yra didesnė kaip 30 kW.

          Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamą elektros įrenginių eksploatavimo atestatą.Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.